Nieuws

6 % regel bij heropbouw na sloop

Wie een gebouw afbreekt om een nieuwe woning te bouwen, heeft recht op 6% btw in de plaats van de gebruikelijke 21%. Niet alleen in de 32 centrumsteden, maar in heel België. De relancemaatregel voor gans het land loopt twee jaar.

Uitbreiding bestaande maatregel
Koop je een woning die je volledig wil afbreken om vervolgens herop te bouwen? Dan kan je genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%. Dat was al mogelijk in 32 centrumsteden, maar sinds 1 januari 2021 kan je overal van de maatregel genieten. De voorwaarden voor de steden die niet behoren tot de 32 centrumsteden zijn wel wat verfijnd. Voor de percelen die gelegen zijn in een van de 32 centrumsteden zijn de voorwaarden minder streng en blijft de oude regeling van toepassing.

Ook nieuw: het gunstig tarief geldt niet alleen voor de intiatiefnemers van de sloop en heropbouw. Ook eigenaars die later ‘instappen’ in een project (denk maar aan co-housingprojecten of eigenaars die aankopen via een bouwpromotor) genieten mee. Het nieuwe regime is een tijdelijke regeling die van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 loopt.

 

Verfijnde voorwaarden
Niet iedereen kan zomaar genieten van het laag btw-tarief. Er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld:

Er moet sprake zijn van de afbraak van een gebouw en de heropbouw van een woning. Het gesloopte gebouw moet dus niet perse “een woning” geweest zijn. Het afbreken en heropbouwen moet gebeuren door dezelfde persoon. Dat kan een particulier zijn, maar ook een bouwpromotor. De sloop moet omvangrijk zijn en op het volledige gebouw slaan. De heropgebouwde woning moet zich op hetzelfde kadastraal perceel bevinden als het gesloopte gebouw.

Je moet je domicilie vestigen in de heropgebouwde woning. Het moet dan gaan om je enige woning die hoofdzakelijk als hoofdverblijfplaats wordt aangewend. Je moet voor minimum vijf jaar aan deze voorwaarde voldoen, anders zal je een deel van het genoten voordeel moeten terugbetalen.

De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 vierkante meter (ook als het om een appartement gaat).

Je hebt een stukje mede-eigendom door een erfenis of een schenking. Kom je in aanmerking?

Om te genieten van het verlaagde btw-tarief mag je geen andere woning bezitten. Dat geldt ook als je die andere woning slechts in “blote” eigendom of in vruchtgebruik hebt (bv. omwille van een schenking).

Je hebt echter wél recht op de verlaging als:

  • je mede-eigenaar (in “blote eigendom” of vruchtgebruik”) bent van een woning die je verkrijgt uit een erfenis;
  • je een woning betrekt die je uiteindelijk zal verkopen. Je moet deze woning dan uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van je nieuwe woning verkopen. Een voorbeeld: Je verhuist naar je nieuwe woning (nadat het oorspronkelijke gebouw op dat perceel is afgebroken) in mei 2021. Je moet je vorige woning dan tegen uiterlijk 31 december 2022 verkopen.
  • Gehuwde of wettelijk samenwonende partners worden als één geheel beschouwd om te bepalen of het om de enige woning gaat. Als één van jullie in deze situatie dus al eigenaar is van een woning, vallen jullie beiden onder het tarief van 21% btw (tenzij het gaat om één van de uitzonderingen die hierboven zijn beschreven).

 

Ken je budget
Weten hoeveel belastingen je moet betalen op de aankoop van je woning is cruciaal. De belastingen vormen immers de grootste kostenpost van je aankoop. Om een duidelijk beeld te hebben van je kosten moet je ook de belastingtarieven kennen. Moet je registratierechten betalen of btw? Heb je recht op een fiscaal gunsttarief? De notaris zal je dossier bekijken en nagaan of je voldoet aan de voorwaarden. Hij zal je bovendien op een neutrale en onafhankelijke manier informeren over de belastingen verbonden aan je aankoop en de gevolgen op het totaalbudget

 

Bron: www.notaris.be